ผศ.นิติญา สังขนันท์
อาจารย์พรทิพย์ งานสกุล
ดร.สินีนาฎ พวงมณี
02 มิถุนายน 2560
อาจารย์ธิดารัตน์ คำล้อม
อาจารย์สุธาทอง หอมยา